REGULAMIN PROJEKTU
„BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA”


§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Projektu pod nazwą „Bezpieczna Placówka Oświatowa” (zwanym dalej „Projektem”) jest firma Instytut Badań Marki z siedzibą w Sosnowcu (ul. Modrzejowska 20), posiadająca numer KRS 0000301574, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Projekt ma na celu wyróżniać i promować jednostki oświatowe, które w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo uczniów i podopiecznych na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Poprzez certyfikację, buduje on pozytywny wizerunek placówek zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.
 3. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej https://bezpiecznaplacowka.com (zwanej dalej „Stroną”).


§2
Przystąpienie i udział w Projekcie

 1. Do Projektu może przystąpić każda placówka oświatowa działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca kryteria opisane na Stronie Projektu (zwana dalej „Kandydatem”).
 2. O chęci przystąpienia do Projektu (zwanej dalej „Zgłoszeniem”) Kandydat zawiadamia Administratora drogą telefoniczną, tj. podczas rozmowy z konsultantem, lub za pośrednictwem formularza na Stonie Projektu.
 3. Weryfikacja dochowania kryteriów, o których mowa w pkt. 1 §2 niniejszego regulaminu, następuje bez zbędnej zwłoki po złożeniu Zgłoszenia przez Kandydata – o jej pozytywnym wyniku Kandydat zostaje powiadomiony przez Administratora drogą telefoniczną, co jest tożsame z kwalifikacją Kandydata do Projektu (zwaną dalej „Potwierdzeniem”).
 4. Z chwilą przyjęcia Potwierdzenia, Kandydat staje się uczestnikiem Projektu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) oraz uznaje za wiążące postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Administratora, dostępnym na Stronie Projektu.
 5. Przyjmując Potwierdzenie, Uczestnik wyraża zgodę na odbiór nadanej przez Administratora przesyłki pobraniowej oraz zobowiązuje się do pokrycia jednorazowych kosztów z tytułu przystąpienia do Projektu.
 6. Certyfikat ważny jest przez okres jednego roku od daty jego wystawienia.


§3
Przesyłka pobraniowa

 1. Przesyłka, o której mowa w pkt. 5 §2 niniejszego regulaminu, zawiera:
  • Certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa”,
  • potwierdzenia nadania stopki „Bezpieczna Placówka Oświatowa” oraz dokonania wpisu na Stronie Projektu,
  • dane do logowania się na Stronie Projektu,
  • informację o ewentualnych rabatach na usługi lub produkty oferowane przez Administratora,
  • fakturę VAT.
 2. Na koszty, o których mowa w pkt. 5 §2 niniejszego regulaminu, składają się m.in. wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych Projektu, ich nadania do Uczestnika przesyłką pobraniową oraz dokonania wpisu na Stronie Projektu – pokrycia tych kosztów dokonuje się w formie opłaty jednorazowej w wysokości 499 PLN brutto.
 3. Żadne dodatkowe opłaty z tytułu uczestnictwa w Programie nie są naliczane. Kwota 499 zł brutto jest opłatą jednorazową a gwarancją tego jest wystawiona faktura VAT na ww. kwotę.


§4
Rezygnacja / wykluczenie z udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub pocztową, z zachowaniem przepisów dotyczących praw konsumenta.
 2. W przypadku rażącego błędu ze strony Administratora, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie, jeżeli:
  • nie stosuje się on do Kodeksu Bezpieczeństwa Administratora,
  • złamie którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  • przestanie spełniać kryteria, o których mowa w pkt. 1 §2 Regulaminu,
  • w czasie trwania bieżącej edycji Projektu otrzyma on negatywne opinie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i podopiecznym na terenie podległej mu placówki lub w bezpośrednim jej otoczeniu, a fakt ten zostanie zgłoszony przez osobę trzecią (tj. poszkodowaną lub sprawującą pieczę nad poszkodowanym, jeżeli jest on osobą niepełnoletnią) – wykluczenie nastąpi w przypadku potwierdzenia się ww. informacji.


§5
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień niniejszego regulaminu, z wyjątkiem ustaleń dotyczących kwestii o charakterze finansowym.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 3. W przypadku zagadnień nieregulowanych zapisami niniejszego regulaminu oraz wytycznymi na Stronie Projektu, dodatkowych wyjaśnień udziela koordynator Projektu, Pani Klaudia Adamczyk.