„POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA TO NAJWAŻNIEJSZA POTRZEBA DZIECKA –
– ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JEST WARUNKIEM JEGO DOBREGO ROZWOJU”


Człowiek uczy się całe życie.

W tym trudnym procesie swój znaczący udział mają m.in. placówki oświatowe. Na każdym etapie edukacji stwarzają swym podopiecznym warunki do wszechstronnego rozwoju oraz osiągnięcia możliwie najwyższych kwalifikacji. Przekazując bezcenną wiedzę i umiejętności, rozwijając indywidualne zdolności i wychowując poprzez wpajanie moralnych wartości oraz kształtowanie wartościowych postaw, stają się dla nich istotnym środowiskiem społecznym – drugim domem. Zadaniem dyrektorów tych placówek jest zatem zapewnić, aby środowiska te spełniały nie tylko swoją rolę dydaktyczną, ale również gwarantowały odpowiednią atmosferę, budowały poczucie przynależności i zapewniały bezpieczeństwo.

Potrzeba bezpieczeństwa uznawana jest za najważniejszą z podstawowych potrzeb każdego człowieka – warunkuje jego zdrowie, uczenie się, rozwój, właściwe funkcjonowanie i osiąganie sukcesów. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia jest zatem zadaniem niezmiernie istotnym – ma swój udział w prawidłowym ich rozwoju oraz przygotowywaniu ich do życia w nieznanej i wymagającej przyszłości. Dlatego warto kształcić je bezpiecznie.Projekt „BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA”


Bezpieczna Placówka Oświatowa – co to takiego?

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” to Projekt, który na polskim rynku istnieje od 2015 roku. Powstał z myślą o wyróżnianiu i promowaniu tych jednostek oświatowych, które w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo uczniów i podopiecznych na swoim terenie, a także w bezpośrednim jego otoczeniu.

Potwierdzenie udziału w projekcie stanowi specjalny Certyfikat, będący uhonorowaniem znaczących działań placówki na rzecz bezpieczeństwa jej uczniów – jest on zatem wyróżnieniem szczególnym i prestiżowym. Poświadczając o wysokim poziomie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, pozwala wybrać lub zweryfikować potencjalne miejsce kształcenia – jest to niezmiernie istotne zwłaszcza dla troszczących się o swe pociechy rodziców oraz młodzieży, która obok walorów edukacyjnych, ceni sobie również przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w placówce oświatowej. Procedura weryfikacji przedszkoli i szkół, dzięki intuicyjnemu i aktualizowanemu na bieżąco portalowi, odbywa się w sposób szybki i komfortowy, bez wychodzenia z domu.

Prócz prestiżowego wyróżnienia, jednostki oświatowe mogą liczyć ponadto na szereg dodatkowych korzyści m.in. dostęp do dodatkowych narzędzi budowania swego pozytywnego wizerunku, jako placówki bezpiecznej oraz przyjaznej dzieciom i młodzieży.


Bezpieczna Placówka Oświatowa – kto ją wyznacza?

„Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest Projektem opracowanym i realizowanym przez Instytut Badań Marki – niezależną sosnowiecką firmę badawczą, działającą na polskim rynku od 2004 roku. Ideą, która przyświecała przy jego tworzeniu było przeświadczenie o roli, jaką wiarygodna i rzetelna informacja odgrywa w procesie decyzyjnym konsumenta oraz w planowaniu i rozwijaniu biznesu w niepewnym otoczeniu. Kultywując tej idei do dziś, ukierunkowany na profesjonalne badanie rynku Instytut od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi Projekty własne i zlecone przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz stale rozwijanym metodom badawczym, Instytut Badań Marki oferuje dziś specjalistyczną obsługę badań rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Otwarty na potrzeby firm każdej branży, oferuje swoim klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów i specyfiki danego sektora – na moment obecny, najczęściej monitorowanymi obszarami obserwacji rynku są badania wizerunku firmy oraz potrzeb i zwyczajów konsumenckich, analiza konkurencji, a także badanie klienta, ukierunkowane na weryfikację jego satysfakcji oraz opinii z poziomu obsługi czy jakości towarów i usług. Dla zapewnienia wiarygodności rynkowych obserwacji Instytut stale doskonali swoje narzędzia badawcze – do najczęściej wykorzystywanych należą obecnie Internet, bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, ankiety telefoniczne i online, badania tajemniczego klienta oraz bezpośrednie wywiady i anonimowe ankiety.

Szczególną grupę klientów Instytutu stanowią placówki oświatowe. Dokonane obserwacje wskazują, że pomimo usilnych starań, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministerialne programy nie przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków w polskich szkołach – w ostatnim roku szkolnym liczba nieszczęśliwych incydentów w jednostkach oświatowych odnotowała nawet tendencję zwyżkową. Mając na uwadze świadomość, jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo ich pociech oraz w trosce o dobro dzieci i młodzieży, Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Promuje on te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych – wskazuje zatem placówki, w murach których warto się kształcić, gdyż gwarantują nie tylko rozwój, ale i bezpieczeństwo.


Bezpieczna Placówka Oświatowa – kto może aplikować?

Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa” propaguje bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na każdym etapie ich kształcenia. W związku z tym skierowany jest do działających na terenie Polski:

 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów,
 • szkół średnich,
 • szkół wyższych.


Bezpieczna Placówka Oświatowa – jak uzyskać wyróżnienie?

Certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa” to najwyższa nota, jaką otrzymać mogą krajowe jednostki oświatowe w zakresie zapewnienia bezpiecznego kształcenia swoim uczniom i podopiecznym. Do jego uzyskania kwalifikują się zatem jedynie te polskie przedszkola, gimnazja oraz szkoły podstawowe, średnie i wyższe, które:

 • posiadają wymagane prawem dokumenty kodeksowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (ppoż) i pierwszej pomocy;
 • są w odpowiedni sposób oznakowane, tj. stosują tablice bezpieczeństwa i plansze posiadające aktualną certyfikację CNBOP;
 • w okresie ostatnich 3 lat nie odnotowały na swym terenie wypadku spowodowanego rażącymi naruszeniami dyrektora placówki;
 • nie uzyskały zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, związanych z niedopełnieniem na terenie placówki przepisów bezpieczeństwa.


Warunkiem przyznania Certyfikatu „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest ponadto respektowanie zapisów Kodeksu Etycznego oraz akceptacja Regulaminu Projektu.

 1. Chęć uzyskania Certyfikatu można zgłosić za pośrednictwem formularza lub telefonicznie, kontaktując się z konsultantem (zakładka Kontakt). Zgłoszenie jest równoznaczne z deklaracją spełnienia kryteriów warunkujących przystąpienie do Projektu.
 2. Po dokonaniu pomyślnej weryfikacji, czy dane przedszkole lub szkoła kwalifikuje się do uzyskania Certyfikatu „Bezpieczna Placówka Oświatowa”, dyrektor jednostki otrzyma telefoniczne potwierdzenie, informujące o możliwości uczestnictwa w projekcie.
 3. Po wyrażeniu zgody, dyrektor każdego zakwalifikowanego do Projektu przedszkola lub szkoły otrzyma przesyłkę, w skład której wchodzą:
  • pismo przewodnie, poświadczające o nadaniu Odznaczenia,
  • opieczętowany przez Kapitułę Projektu certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa”,
  • dwie naklejki reklamowe,
  • licencję potwierdzająca uprawnienie Laureata do korzystania z logotypu Projektu w celach marketingowo-reklamowych,
  • dokumenty szkoleniowe w zakresie BHP (szkolenie w formule samokształcenia kierowanego),
  • regulamin Laureata Projektu,
  • oświadczenie o jednorazowym koszcie z tytułu przystąpienia do Projektu,
  • fakturę VAT.


Przesyłka wysyłana jest do uczestnika Projektu za pobraniem – odbiór przesyłki wiąże się z jednorazową opłatą w kwocie 499 PLN brutto. Opłata ta naliczona jest w związku z kosztami przygotowania dla placówki materiałów promocyjnych Projektu, ich nadania do uczestnika przesyłką pobraniową.
Żadne dodatkowe opłaty z tytułu uczestnictwa w Programie nie są naliczane. Kwota 499 zł brutto jest opłatą jednorazową a gwarancją tego jest wystawiona faktura VAT na ww. kwotę.


Bezpieczna Placówka Oświatowa – dlaczego warto uzyskać to wyróżnienie?

W ramach badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK), na przełomie 2011/12 roku niezależny Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadził wśród rodziców uczniów szkół podstawowych ankietę dot. cech, którymi powinna charakteryzować się dobra placówka oświatowa. Jak wskazują wyniki badania, wśród cech szkoły, którą preferowaliby dla swego dziecka, prawie 79 proc. rodziców wymieniło bezpieczeństwo. Wśród często wskazywanych odpowiedzi były również kompetencje nauczycieli (58 proc. wskazań) oraz atmosfera w szkole (48,5 proc. wskazań). Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, jak istotnym jest dla rodziców posiadanie poczucia i pewności, że ich dziecko jest bezpieczne w szkole, do której uczęszcza. W okresie niżu demograficznego, gdy szkoły zmuszone są do rywalizacji o ucznia, kwestie jego bezpieczeństwa urastają zatem do roli znaczącego priorytetu przy wyborze miejsca kształcenia.

Tymczasem, zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ubiegłym roku szkolnym odnotowano ponad 71,5 tysiąca wypadków w placówkach oświatowych – jest to ponad 400 nieszczęśliwych zdarzeń więcej niż w roku 2012/13. Największy poziom wypadkowości wystąpił w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Wypadki te miały miejsce zarówno podczas zajęć, jak i przerw międzylekcyjnych oraz wycieczek szkolnych, niosąc ze sobą lekkie i ciężkie obrażenia ciała, a w nielicznych przypadkach także – skutki śmiertelne.

Jednostki oświatowe, które wyróżniono Certyfikatem „Bezpieczna Placówka Oświatowa”, są bezwypadkowe oraz gwarantują dzieciom i młodzieży bezpieczne oraz przyjazne warunki nauki. Stąd też uczestnicy Projektu ZYSKUJĄ m.in.:

 • większe zaufanie wśród lokalnej społeczności, w tym wśród rodziców i potencjalnych uczniów – w dobie, gdy bezpieczeństwo ucznia odgrywa tak znaczącą rolę w procesie edukacji, Certyfikat stanowi skuteczną zachętę przy wyborze miejsca kształcenia,
 • polepszenie reputacji wśród instytucji i organizacji lokalnych – szkoła uhonorowana tak prestiżowym certyfikatem staje się atrakcyjnym partnerem do współpracy w środowisku lokalnym, dla przykładu na rzecz wspólnych działań w zakresie edukacji czy propagowania zdrowego trybu życia i bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
 • prestiż i wyróżnienie wśród innych szkół – tytuł „Bezpieczna Placówka Oświatowa” przyznawany jest wyłącznie jednostkom kładącym szczególny nacisk na bezpieczeństwo swych uczniów i podopiecznych, otrzymują go zatem tylko nieliczne placówki oświatowe,
 • wyższe zainteresowanie zatrudnieniem w placówce – szkoła, która skutecznie zabiega o bezpieczeństwo ucznia to jednostka odpowiedzialna i przykładna, nauczyciele z powołania docenią to rozważając odpowiedź na oferty pracy,
 • poprawę wizerunku – przez okres udziału w projekcie istnieje możliwość korzystania w szkolnej korespondencji z unikalnej i sygnowanej logiem Projektu stopki, przypominającą iż adresat kontaktuje się z bezpieczną placówką oświatową,
 • możliwość uzyskania rabatów na zakup usług i produktów z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy,
 • możliwość udziału w cennych szkoleniach i spotkaniach, dedykowanych dla dyrekcji i pracowników wyróżnionych w projekcie placówek,
 • otrzymanie eleganckiego dyplomu, potwierdzających przyznanie jednostce Certyfikatu „Bezpieczna Placówka Oświatowa”.


Formularz zgłoszeniowy:

 • Nazwa placówki oświatowej,
 • NIP,
 • Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Osoba do kontaktu.